۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه

ادامه مقاومت کارگران در بنیان دیزل تبریز، ادامه بحران کارگری

اورمو ایشچیلری : برابر اطلاعات دریافتی اورمو ایشچیلری از تبریزمقاومت کارگران مظلوم شرکت بنیان دیزل تبریز درمقابل خواسته های غیرقانونی مالک کارخانه علیرغم تهدیدهای نماینده کارفرما وبی توجهی مسئولان همچنان ادامه دارد یکماه است که مالک این کارخانه بزرگ وقدیمی صنعت آزربایجان باهدف تغییرکاربری زمین 23هکتاری میخواهد 400کارگران آنرا اکثراسابقه10-20ساله دارندبه شرکت "درپاد" ، دیگرکارخانه خودواقع در جزیره اسلامی(شاهی ) منتقل نمایید کارگران دراعتراض به این امرغیرقانونی دست ازکارکشیده ودست به اعتراض زده ودرمقابل این عمل غیرقانونی  همچنان مقاومت می کنند . اگرچه کارفرماکه یکی ازبدهکاران عظیم سیستم بانکی می باشدبرای شکستن مقاومت کارگران دست به اعمال محدودکننده چون لغوهرگونه اضافه کاری-قطع ناهارو ندادن هزینه
آن-قطع سرویس وعده های چایی-...ونهایتا تهدید به اخراج سعی درشکستن تحصن واعزام ویا اخراج آنها دارد . متاسفانه علیرغم تماسهاوتظلم خواهی مکررکارگران مسئولین دولتی ازجمله سازمان صنعت ومعدن ، سازمان کارورفاه اجنماعی هیچ عکس العملی به این معضل که منجربه تعطیلی قدیمی ترین کارخانه موتوروژنراتورسازکشور وباعث بیکاری 400کارگرفنی میشودازخود نشان نمی دهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر